Seznam knih, atlasů, brožur a dalších publikací o zkamenělinách a dinosaurech

Naleznete zde seznam knih, který obsahuje knihy pojednávající o životě v pravěku, knihy o vzniku zkamenělin jejich atlasy a další odbornou literaturu.

Abecední seznam odkazů vedoucí na podrobné popisy knih:

Zkameněliny českých pramoří - Ferdinand Prantl

Knížka je určena co možná nejširším kruhům milovníků a především sběratelů přírodnin, kterým má nejen poskytnouti co možná nejsrozumitelnější a nejpřehlednější návod ke sbírání zkamenělin, nýbrž i podati jim zevrubný přehled jak o systematickém roztřídění, tak o biologii našich nejdůležitějších a nejběžnějších prvohorních zkamenělin.

Evoluce obratlovců - Zbyněk Roček

V poslední době se nashromáždilo velké množství poznatků nejen z oblasti paleozoologie, ale i zoologie recentních obratlovců, embryologie, fyziologie, paleozoogeografie a dalších vědních disciplín, které studují obratlovce. Tyto deskriptivní a mnohdy na první pohled jen mlhavě související údaje je třeba interpretovat v časové perspektivě. I nespecialista si musí neustále uvědomovat, že současná různorodost obratlovců je výsledkem dlouhodobého vývoje a že ji nelze studovat bez znalostí minulosti, o které nám podává přímé svědectví paleontologie.

Svět vymřelých zvířat - Bořivoj Záruba

Bohatě ilustrovaná kniha, která zahrnuje všechny etapy vývoje života na Zemi. Zobrazeno je mnoho zkamenělin i rekonstrukcí pravěkých zvířat. Kniha má sice pouze 60 stran, ale je velkého formátu (24 x 31 cm). Doporučujeme pro začátečníky a pro ty, kdo mají rádi tvorbu Zdeňka Buriana.

Lovci mamutů - Eduard Štorch

Lovci mamutů je román z pravěku, který je zasazen do starší doby kamenné na území českého státu. Jedná se o nejznámější literární dílo Eduarda Štorcha.

Zkamenělý svět - Rudolf Prokop

Ve starých usazeninách ze dna těchto moří dnes nacházíme skutečný zkamenělý svět. A do tohoto světa nás zavede dr. Rudolf Prokop, CSc., náš přední paleontolog, vedoucí vědecký pracovník Národního muzea v Praze, aby nám představil paleontologii a hlavně zkamenělý život v prvohorních sedimentech světově proslulého Barrandienu.

Paleontologie - Zdeněk V. Špinar

Populárně naučná publikace, která seznamuje čtenáře s paleontologií a s hlavním předmětem jejího studia - se zkamenělinami, s jejich významem pro praxi, s jejich vědeckou cenou, s hlavními paleontologickými lokalitami v ČSSR i v zahraničí a s nejslavnějšími paleontologickými objevy.

Putování naším pravěkem - Martin Mazuch, Martin Košťák

Kniha zve čtenáře na cestu časem od nejmladších geologických útvarů do doby vzniku nejstarších hornin. Každé z období je popsáno v celosvětovém kontextu a je nastíněna tehdejší rozmanitost rostlin a živočichů i důležité události, které měly zásadní vliv na běh geologických dějin.

Otisky pravěku aneb Rukověť malého badatele - Bořivoj Záruba

Kniha renomovaného paleontologa a popularizátora vědy Bořivoje Záruby poskytne zájemcům o neživou přírodu a obdivovatelům pravěku základní informace a rady pro úspěšné zahájení badatelské a sběratelské činnosti, kterou lze provozovat všude kolem nás.

Svět pravěku - Bořivoj Záruba

Svět pravěku nabízí inspirující shrnutí autorových rozsáhlých znalostí a poznatků, podané navíc čtivým způsobem. Bořivoj Záruba v knize nás zavede do světa fosilií a fundovaně provede přírodou velmi, velmi vzdálenou, záhadnou a odborníky stále zkoumanou. Svět pravěku nabízí čtenářům řadu pohledů na krajiny světů dávno zaniklých a představuje jejich podivuhodné obyvatele a zároveň mapuje cestu, po níž se ubíral vývoj života na naší planetě.

Kniha o pravěku - Zdeněk V. Špinar, Zdeněk Burian

Jedna z nejslavnějších populárně vědeckých knih o pravěku vůbec. Kniha na kterou mají mnozí z nás krásné vzpomínky. Obrazová část od Z. Buriana je prostě nádherná a spojení s velkým formátem knihy (20,5 x 29,5 cm) udělá v knihovně malou galerii obrazů tohoto paleomalíře. Kniha o pravěku je určena pro děti od 10 let. Vřele doporučujeme.

Encyklopedie zkamenělin - Ivanov, Gregorová, Hrdličková

Encyklopedie zkamenělin přináší průřez rostlinnou i živočišnou říší, tak jak se vyvíjely od starohor po současnost. Rostliny od jednobuněčných až po krytosemenné jsou seřazeny v 1. kapitole podle paleobotanického systému, živočichové od prvoků po strunatce, v 2.-7. kapitole podle systému paleozoologického. U všech systematických kategorií od kmenů (oddělení) po rody jsou uvedena období jejich výskytu; datování upřesňuje stratigrafická tabulka na konci knihy.

Kapesní atlas zkamenělin - Vladimír Habětín, Ervín Knobloch

V obrazové části najdete na 103 tabulích nejvýznamnější fosilie, které jsou dokladem vývoje života od konce starohor až do čtvrtohor. Jsou to především nálezy z území naší republiky. Ačkoli počet objektů v tomto kapesním atlase je značně omezen, přesto dokumentuje bohatství zkamenělin Československa, které je množstvím jedinečných dokladů fosilií ve světě proslulé. Knížka je určena především mladým čtenářům a sběratelům. Přejeme si, aby se jim stala užitečným zdrojem informací a také průvodcem v poznávání přírody.

Pravěké ptactvo - Josef Augusta

Populární spisek paleoornithologický, jediný toho druhu i v literatuře světové. Vypráví o předcích našich ptáků i o ptácích vymřelých chronologicky i systematicky podle rodů.

Úvod do všeobecné paleontologie - Augusta, Remeš

Ukázka z knihy: Stopy po životě fosilního tvorstva Kromě skutečných zbytků fosilního tvorstva nalézáme často v horninách jen pouhé stopy po jeho bytí a životě. Jsou to stopy po pohybu, stopy po vrtavé činnosti, výlitky vyvrtaných chodeb, stopy po hryzání, zbytky potravy v tělesných dutinách, urolity, gastrolity, koprolity, zkamenělá embrya, vejce a perly, zkamenělá pryskyřice, výlitky mozkových dutin, případy parasitismu a symbiosy, patologické zjevy, stopy po bojích mezi zvířaty a pod.

Zdeněk Burian a paleontologie - Vladimír Prokop

Monografická publikace o Zdeňku Burianovi (1905-1981) poprvé představuje veřejnosti osobitého malíře kreslíře v tak širokém rozsahu. Práce se soustřeďuje především na tvorbu paleontologických rekonstrukcí, které Buriana a naši paleontologii reprezentovaly po celém světě. Není však opomenuta ani Burianova činnost ilustrátorská a její problematika, své místo v má práci i pohled na tematiku geografickou, etnografickou, tzv. volnou malbu apod. Monografie je doplněna četnými reprodukcemi.

Z pradějin tvorstva - Josef Augusta

Kniha vypráví o vzniku a vývoji života na zemi, seznamuje postupně čtenáře se živočichy pravěkých moří, s prvotní suchozemskou květenou, s praobojživelníky, s plazími obludami doby druhohorní a s praptáky (závěrem je pojednáno o Darwinově teorii a jejích předchůdcích).

Zkamenělá minulost - Oldřich Fejfar

Poutavě psaná publikace přístupná i začínajícím zájemcům o paleontologii popisuje jak vývoj paleontologie a názorů na vývoj života na Zemi tak i některé zákonitosti, zajímavosti, přírodní pochody i pojmy. V další části knihy je pak probírán vývoj života na Zemi v průběhu jednotlivých geologických období. (Druhé, přepracované a rozšířené vydání knihy Od trilobita k člověku. Albatros, Praha 1980)

Geologická minulost Země - Josef Dvořák, Bohuslav Růžička

Kniha je určena jako učebnice pro vysoké školy, hlavně pro posluchače věd přírodních a věd báňských, učitelům geologie na odborných školách, geologům v praxi a všem, kdo se zajímají o vývoj povrchu Země a o vznik a vývoj života na Zemi. První díl napsal RNDr. Josef Dvořák, profesor přírodovědecké fakulty Karlovy university v Praze, ve druhém dílu napsali první část RNDr. Bohuslav Růžička, profesor hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě, druhou část RNDr. Václav Havlena, docent přírodovědecké fakulty Karlovy university v Praze, třetí část RNDr. Josef Augusta, profesor přírodovědecké fakulty Karlovy university v Praze.

Obrázky z pravěku země české - Alexandr Josef Bernard

Kniha z roku 1898 o geologii a paleontologii na území Čech. Obsah knihy je dnes již v mnoha ohledech překonán, ale přesto poskytuje mnoho zajímavých informací. Zajímavý je také retrospektivní pohled na "věc", můžeme se podívat kde se věda v době vydání (1898) nacházela. Kniha obsahuje velké množství kvalitních rytin, kreseb a xylografií vyhynulé fauny a flory. Určitě tedy knihu doporučujeme.

Dávný svět zkamenělin - Martin Košťák

Tento průvodce přírodou přináší nejmodernější poznatky o zkamenělinách, jež jsou nejen estetickými přírodninami, ale hlavně základními kameny, z nichž se skládá stále se doplňující mozaika poznání vývoje života na Zemi. Podává stručný historický přehled vývoje Země a událostí, jež měly za následek vymírání velkých skupin organismů a následný rozvoj skupin dalších. Na jednotlivých skupinách dokumentuje vývoj života od nejjednodušších mikroskopických rostlin k bezobratlým a strunatcům. Systematický přehled doplňuje kapitola o fosilních zajímavostech, jako jsou různé fosilní stopy či výjimečně zachované objekty.

Kamenný herbář - Sergej Viktorovič Mejen

Populárně vědecká knížka sovětského paleobotanika poutavou formou seznamuje s některými zajímavými otázkami poměrné málo známé vědecké disciplíny – nauky o zkamenělých rostlinách. Pojednává nejen o fosilních rostlinách, ale i o metodách jejich získávání a zkoumání, o významu paleobotanických výzkumů pro řešení biologických problémů i pro praktickou geologii. Závěrečná kapitola doplňuje knihu informacemi o nejstarších organismech prekambria, o řasách a bakteriích.

Abeceda dávných věků - Bořivoj Záruba

Knih o dávnověku bylo napsáno mnoho, většinou se v nich však hovoří hlavně o dinosaurech a obřích plavuních. ABECEDA DÁVNÝCH VĚKŮ si dala za cíl posbírat a abecedně seřadit všemožná hesla a pojmy, s nimiž se může čtenář v souvislosti s prehistorií Země setkávat. A tak tu najdeme cizokrajně znějící názvy jako archeocyati, graptoliti či ediakarská fauna i důvěrně známé pojmy, např. australopitek, dinosauři, fosilie, trilobiti, ale také články o tom, jak se určuje stáří nálezů, jak se vyvíjely znalosti člověka o dávné historii i jak se tyto poznatky odrážejí třeba ve výtvarném umění nebo ve filmu.

Encyklopedie dinosaurů ve světle nejnovějších objevů - Vladimír Socha

Encyklopedie dinosaurů ve světle nejnovějších objevů je populárně naučnou knihou, jejímž hlavním tématem jsou pozoruhodní tvorové druhohorního světa - neptačí dinosauři. Autorem je popularizátor paleontologie Vladimír Socha, jde o jeho druhou knihu (první je Úžasný svět dinosaurů). Ilustrace v knize jsou dílem Jiřího Hajného.

Pravěká zvířata - Josef Beneš, Zdeněk Berger

Encyklopedie pravěké fauny. Naleznete zde od ryb a mloků všechna možná zvířata až po mamuta. Kresby zvířat Zdeněk Berger, autor textu RNDr. Josef Beneš. Kniha obsahuje 128 barevných rekonstrukcí vymřelých zvířat. V závěru knížky je seznam obrazových tabulí.

Zkameněliny, kronika života na Zemi - Dittler, Růžička

Populární výklad o úkolech a cílech paleontologie, o vzniku života na Zemi, o boji dvou názorů - církevního a vědeckého - na otázku vzniku živé hmoty, o rostlinstvu a živočišstvu v jednotlivých geologických dobách. V závěru jsou připojeny stručné dějiny české paleontologie.

Dinosauři od Pekelného potoka - Vladimír Socha

Autor knihy, který se v létě roku 2009 aktivně podílel na vykopávkách v Montaně, vám představí historii místních výzkumů i samotné dinosaury, jejichž zkameněliny patří k nejúžasnějším odkazům druhohorní éry.

Vložit komentář

Jméno
Email ( email není zveřejněn )
Váš příspěvek   ( Fotky můžete vložit po odeslání příspěvku. )
opiště kód
antispam
     Více informací
Copyright © www.fosilie-shop.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© www.fosilie-shop.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace