Geologická minulost Země - Josef Dvořák, Bohuslav Růžička

Kniha je určena jako učebnice pro vysoké školy, hlavně pro posluchače věd přírodních a věd báňských, učitelům geologie na odborných školách, geologům v praxi a všem, kdo se zajímají o vývoj povrchu Země a o vznik a vývoj života na Zemi. První díl napsal RNDr. Josef Dvořák, profesor přírodovědecké fakulty Karlovy university v Praze, ve druhém dílu napsali první část RNDr. Bohuslav Růžička, profesor hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě, druhou část RNDr. Václav Havlena, docent přírodovědecké fakulty Karlovy university v Praze, třetí část RNDr. Josef Augusta, profesor přírodovědecké fakulty Karlovy university v Praze.

Rok vydání: 1961
Počet stran: 794
Nakladatelství: SNTL - Státní nakladatelství technické literatury
Autor obálky: Zdeněk Burian
Vazba knihy: vázaná s přebalem
Náklad: 5 500 ks

 geologicka-minulost-zeme

geologicka-minulost-zeme-dvorak-ruzicka-prebal

První díl knihy je věnován historické geologii. V úvodu se vysvětlují základní geologické pojmy a stratigrafické zákonitosti, jednotlivé kapitoly pojednávají o stratigrafickém dělení, paleogeografii a paleontologii jednotlivých ér vývoje Země. Druhý díl je věnován paleontologii. První část - paleozoologie - a druhá část - paleobotanika - podávají přehled systému a morfologie říší živočišné a rostlinné; u jednotlivých skupin se pojednává o způsobu jejich života, přizpůsobování vnějšímu prostředí, zeměpisném rozšíření a o jejich významu pro určování stáří geologických vrstev. Třetí část je věnována vzniku života na Zemi a zákonitostem jeho vývoje, zvláště vzniku a vývoji člověka.

První vydání tohoto díla, které vyšlo ve dvou svazcích v letech 1960 a 1961, mělo u čtenářů velký úspěch a bylo brzy úplně rozebráno. Druhé vydání, v němž oba díly byly spojeny do jednoho svazku, bylo podstatně přepracováno a doplněno. V úvodní kapitole byly doplněny statě o cyklické sedimentaci, zejména pokud jde o uhelné oblasti, a opatřeny vhodnými instruktivními obrázky, nově byly zpracovány základní stratigrafické termíny podle výsledků jednání posledního Mezinárodního geologického kongresu v Kodani roku 1960. 

Kapitoly o prahorách a starohorách z prvního vydání jsou zpracovány v jedné kapitole o prekambriu. Do této kapitoly byly zahrnuty geologický vývoj a stratigrafie nejen Československa a Evropy, ale též ostatních kontinentů. Kapitola jednající o paleozoiku je rovněž nově rozšířena o problémy geologického a stratigrafického vývoje ve světovém měřítku. Problémy stratigrafie Československa byly nově zpracovány na základě nejnovějších poznatků a navazují na výsledky státní edice přehledných geologických map. Evropa a ostatní kontinenty jsou zpracovány na podkladě nejnovější dostupné světové literatury. Text je doprovázen profily, mapkami a fotografiemi v hojnější míře proti vydání prvnímu. Nově byla zařazena kapitola o gondwanských uloženinách z různých oblastí jižní polokoule. Tyto poznatky jsou velmi důležité pro pochopení souvislostí ve vývoji severní a jižní polokoule. Obdobně byly zpracovány i další kapitoly části věnované historické geologii.

V paleontologické části knihy jsou v systematických pojednáních doplněny diagnózy systematických jednotek, zpřesněny morfologické znaky a přeřazeny některé dosud nejisté skupiny. U mnohých skupin byla věnována větší pozornost i popisu měkkých částí těl, ontogenezi i ekologii. Na základě nejnovějších monografických studií různých autorů bylo u mnohých skupin organismů uplatněno nové systematické rozdělení, popř. do základního systematického rozdělení byly zařazeny skupiny nové (např. v kmenu Mollusca třída Monoplacophora). Zcela nově je do druhého vydání zařazeno několik kapitol vývojových (o vzniku a vývoji života, o vývoji obratlovců a člověka, o některých vývojových zákonitostech), jejich autorem je prof. RNDr. Josef Augusta. Tyto kapitoly vhodně uzavírají paleontologickou část a zdůrazňují význam a důležitost materialistického světového názoru pro paleontologii vůbec.

Popis knihy GEOLOGICKÁ MINULOST ZEMĚ ve třetím vydání:

Nestává se často, aby dílo vynikající vědecké úrovně bylo zároveň pozoruhodným činem výtvarným. Ostatní klasické přírodovědní obory našly již dávno umělce, kteří odhalili krásu v přírodních jevech, především ve světě živočichů a rostlin. Z jevů studovaných geologii upoutaly takto pozornost pouze romantické krajiny, zatímco drobnější stopy vývoje naší planety a života jejích obyvatel byly zobrazovány téměř výhradně jen pro potřeby výuky bez vyšších výtvarných požadavků. Tato kniha, jejímiž autory jsou J. Dvóřák a B. Růžička za spolupráce s J. Augustou a V. Havlenou — ve-směs přední vysokoškolští učitelé — obsahuje výběr dnes již světoznámých barevných obrazových rekonstrukcí pravěkého života od Zdeňka Buriana. Původním a objevným prvkem jsou však fotografie zkamenělin, jež jsou dílem B. Růžičky a M. Grmelové. Pro krásné abstraktní tvary schránek pravěkých živočichů a pro dokonalou fotografickou techniku by se mohly stát náplní samostatné fotografické publikace nebo výstavy. Čtenáři z řad geologů ocení ovšem především odbornou úroveň a aktuálnost díla, jež bylo autory pro třetí vydání znovu přepracováno a doplněno.

V prvním dílu prof. RNDr. Josef Dvořák vysvětluje základní pojmy historické geologie, zejména zákonitosti, na nichž se zakládají metody určování stáří hornin, a pojednává o změnách, jimiž procházely pevniny během jednotlivých ér vývoje zemského povrchu, o vývoji živočichů a rostlin a o jejich stopách, jež se nám zachovaly jako zkameněliny a jsou jedním z nejdůležitějších vodítek při určování stáří vrstev a při pátrání po užitkových nerostech. V první a druhé části druhého dílu podávají prof. RNDr. Bohuslav Růžička a doc. RNDr. Václav Havlena přehled systémů pravěkého živočišstva a rostlinstva s podrobným popisem jednotlivých druhů, doplněným názornými vyobrazeními, zejména již zmíněnými vynikajícími fotografiemi. Zvláštní pozornost je věnována výzkumu jednotlivých zkamenělin pro určování vrstev, v nichž se vyskytují. Ve třetí části druhého dílu pojednává prof. RNDr. Josef Augusta obecně o vzniku života na Zemi a o zákonitostech jeho vývoje. Tento výklad je doložen mnoha příklady vývoje různých živočišných druhů. Zvláštní pozornost je věnována vzniku a vývoji člověka. Ačkoliv je tato kniha určena především odborníkům a studentům, najde v ní přístupné poučení každý, kdo má rád přírodu a zajímá se o její výtvory.

Geologická minulost Země - Josef Dvořák, Bohuslav Růžička

Široká nabídka zkamenělin na e-shopu.