Paleontologie

Rubrika věnující se paleontologii, rozsáhlému vědnímu oboru o zkamenělinách. Pro případné další studium věnujte pozornost odkazům vedoucím na další weby nebo literaturu o paleontologii.

Definice paleontologie, její rozdělení a význam

Definice paleontologie, její rozdělení a význam

Co je to paleontologie, její základní rozdělení a praktický význam pro dnešní společnost. Co je to paleontologie? věda o životě v minulých geologických obdobích přírodní věda, která se zabývá studiem zkamenělin věda zabývající se zkoumáním zbytků tvorstva minulých dob geologických a všeho co s jejich výskytem souvisí Toto jsou jen některé definice paleontologie, vědního oboru, který lze p...

Co je fosilie?

Co je fosilie?

Slovo fosilie má původ v latinském fossilis - vykopaný. To pochází od fodere (příčestí trpné fossum) - kopat, hrabat. V češtině se gramaticky správně píše slovo fosilie bez čárky, může se však vyslovovat krátce i dlouze. Definice slova fosilie Fosilie (zkameněliny) jsou pozůstatky pravěkých organismů, které se nám dochovaly do současnosti. Zkamenělinou (tzv. fosilií) může být jak oti...

Jak vznikají fosilie, zkameněliny?

Jak vznikají fosilie, zkameněliny?

Abychom snadněji porozuměli příznivým nebo nepříznivým vlivům, tak důležitým pro fosilizaci, je třeba pozorovat, co se děje se zahynulým živočichem, neboť podobné vlivy působily i v geologických periodách. Obr.: Dinosaurus umírá v řece. Většina odumřelých organismů zmizí s povrchu zemského v poměrně krátké době. Jen zbytky, často velmi nepatrné a všelijak pozměněné, se mohou za příznivých...

Hypotézy o vzniku života na Zemi

Hypotézy o vzniku života na Zemi

Jak vznikl život na Zemi? Jedná se o dosud nevyřešenou poměrně složitou vědecko-filosoficko-náboženskou otázku. Spolehlivému vyřešení brání fakt, že z nejstarších období nejsou dochovány žádné fosilie. Dosud nejstarší známé stopy života na Zemi byly objeveny v roce 2017 v grafitové vrstvě staré 3,95 miliard let, nalezené v pásu páskovaných železných rud Isua v kanadském Labradoru, ale i v Grónsku....

Stratigrafická tabulka

Stratigrafická tabulka

Mezinárodní stratigrafická tabulka rozděluje minulost Země na jednotlivá období. V horní části tabulky jsou období nejmladší a pod nimi postupně řazena období starší. Jména stratigrafických jednotek se v češtině píší (na rozdíl od angličtiny) s malým počátečním písmenem. Podbarvení odpovídá barvám předepsaným pro geologickou mapu světa. Mezinárodní stratigrafická tabulka v češtině a formátu pdf j...

Prekambrium (Kryptozoikum)

Prekambrium (Kryptozoikum)

Prekambrium je společné označení pro eony: proterozoikum (starohory), archaikum (prahory) a hadaikum. Jedná se o neformální jednotku. Zahrnuje vše od vzniku Země až do doby kambria, kdy se prvně objevily organismy s pevnou schránkou. Trvání prekambria se blížilo asi 4 miliardám let (88 % geologického času). Prekambrium zahrnuje: Hadaikum - nejstarší prekambrické období datované před 4,6 až 4,0...

Hadaikum

Hadaikum

Hadaikum je nejstarší prekambrické období datované před 4,6 až 4,0 miliardami let. Jedná se tzv. předgeologické období, charakteristické vznikem prvotní zemské kůry. Bylo to neklidné období bez života, plné sopečných výbuchů a dopadajících meteoritů. Na obr. představa hadaika podle autora Tim Bertelink dostupné pod licencí CC BY-SA 4.0 Někteří autoři hadaikum na časové ose nezobrazují a z...

Archaikum (prahory)

Archaikum (prahory)

Archaikum trvalo dlouhých 1,5 miliardy let. Datuje se do doby před 4,0 až 2,5 miliardami let (Ga) a mezi nejdůležitější události patří vznik oceánů a následný výskyt bakterií a sinic. Z archaika (prahor) také pochází první bezpečné doklady o existenci atmosféry a hydrosféry. Na konci archaika začala utvářet jádra dnešních kontinentů tzv. kratony. Klima bylo po celou dobu velmi horké a vlhké. Náze...

Proterozoikum (starohory)

Proterozoikum (starohory)

Proterozoikum neboli starohory je období prekambria, které datujeme do období před 2,5 miliardami až 542 milióny let. Ve spodním proterozoiku již známe doklady o existenci velkých kontinentů a dochází k prvnímu známému zalednění, další zalednění se opakuje v samotném závěru proterozoika. Vznikají štíty, tabule a středy dnešních kontinentů. V důsledku pokračujícího vrásnění se zhruba někde na hrani...

Ediakarská fauna

Ediakarská fauna

Ediakarská fauna je pojmenovaná po slavném Australském nalezišti Ediacara. Byla velmi rozmanitá, bizarní a nepodobala se ničemu, co známe dnes. Většinou se jednalo o přisedlé mnohobuněčné organismy, často ve tvaru disku nebo terče, které na Zemi žily v období před asi 635 až 542 miliony lety. Fosilie těchto organismů nacházíme na několika lokalitách po celém světě, kromě již zmíněné Austrálie, je ...

Paleozoikum (prvohory)

Paleozoikum (prvohory)

Název paleozoikum pochází z řec. "paleos" = starý a "zóé" = život. Éra paleozoika (prvohor) se dělí na šest period: kambrium, ordovik, silur, devon, karbon a perm. Trvala zhruba 289 milionů let a zahrnuje období před 541 až 252 miliony lety. Prvohory začínají kambrickou explozí, mohutným rozvojem vícebuněčných organismů a v hojné míře se začínají objevovat organismy s mineralizovanými...

Kambrium

Kambrium

Kambrium je první perioda prvohor (paleozoika). Název pochází ze starého označení Walesu - Cumbria a poprvé ho použil anglický geolog Adam Sedgwick, který v 19. století v severním Walesu odkryl vrstvu usazenin starou asi půl miliardy let. Počátek kambria je kladen před cca 541 mil. let, končí začátkem ordoviku před cca 485 mil. lety. Spodní hranice je stanovena nástupem primitivních útesot...