Paleontologie

Rubrika věnující se rozsáhlému vědnímu oboru o zkamenělinách. Pro případné další studium věnujte pozornost odkazům vedoucím na další stránky nebo literaturu.

Definice paleontologie, její rozdělení a význam

Definice paleontologie, její rozdělení a význam

Co je to paleontologie, její základní rozdělení a praktický význam pro dnešní společnost. Co je to paleontologie? věda o životě v minulých geologických obdobích přírodní věda, která se zabývá studiem zkamenělin věda zabývající se zkoumáním zbytků tvorstva minulých dob geologických a všeho co s...

Co je fosilie?

Co je fosilie?

Slovo fosilie má původ v latinském fossilis - vykopaný. To pochází od fodere (příčestí trpné fossum) - kopat, hrabat. V češtině se gramaticky správně píše slovo fosilie bez čárky, může se však vyslovovat krátce i dlouze. Definice slova fosilie Fosilie (zkameněliny) jsou pozůstatky prav...

Jak vznikají fosilie, zkameněliny?

Jak vznikají fosilie, zkameněliny?

Abychom snadněji porozuměli příznivým nebo nepříznivým vlivům, tak důležitým pro fosilizaci, je třeba pozorovat, co se děje se zahynulým živočichem, neboť podobné vlivy působily i v geologických periodách. Obr.: Dinosaurus umírá v řece. Většina odumřelých organismů zmizí s povrchu zemského ...

Hypotézy o vzniku života na Zemi

Hypotézy o vzniku života na Zemi

Jak vznikl život na Zemi? Jedná se o dosud nevyřešenou poměrně složitou vědecko-filosoficko-náboženskou otázku. Spolehlivému vyřešení brání fakt, že z nejstarších období nejsou dochovány žádné fosilie. Dosud nejstarší známé stopy života na Zemi byly objeveny v roce 2017 v grafitové vrstvě staré 3,95...

Stratigrafická tabulka

Stratigrafická tabulka

Mezinárodní stratigrafická tabulka rozděluje minulost Země na jednotlivá období. V horní části tabulky jsou období nejmladší a pod nimi postupně řazena období starší. Jména stratigrafických jednotek se v češtině píší (na rozdíl od angličtiny) s malým počátečním písmenem. Podbarvení odpovídá barvám p...

Prekambrium (Kryptozoikum)

Prekambrium (Kryptozoikum)

Prekambrium je společné označení pro eony: proterozoikum (starohory), archaikum (prahory) a hadaikum. Jedná se o neformální jednotku. Zahrnuje vše od vzniku Země až do doby kambria, kdy se prvně objevily organismy s pevnou schránkou. Trvání prekambria se blížilo asi 4 miliardám let (88 % geologickéh...

Hadaikum

Hadaikum

Hadaikum je nejstarší prekambrické období datované před 4,6 až 4,0 miliardami let. Jedná se tzv. předgeologické období, charakteristické vznikem prvotní zemské kůry. Bylo to neklidné období bez života, plné sopečných výbuchů a dopadajících meteoritů. Na obr. představa hadaika podle autora Tim Ber...

Archaikum (prahory)

Archaikum (prahory)

Archaikum trvalo dlouhých 1,5 miliardy let. Datuje se do doby před 4,0 až 2,5 miliardami let (Ga) a mezi nejdůležitější události patří vznik oceánů a následný výskyt bakterií a sinic. Z archaika (prahor) také pochází první bezpečné doklady o existenci atmosféry a hydrosféry. Na konci archaika začala...

Proterozoikum (starohory)

Proterozoikum (starohory)

Proterozoikum neboli starohory je období prekambria, které datujeme do období před 2,5 miliardami až 542 milióny let. Ve spodním proterozoiku již známe doklady o existenci velkých kontinentů a dochází k prvnímu známému zalednění, další zalednění se opakuje v samotném závěru proterozoika. Vznikají št...

Ediakarská fauna

Ediakarská fauna

Ediakarská fauna je pojmenovaná po slavném Australském nalezišti Ediacara. Byla velmi rozmanitá, bizarní a nepodobala se ničemu, co známe dnes. Většinou se jednalo o přisedlé mnohobuněčné organismy, často ve tvaru disku nebo terče, které na Zemi žily v období před asi 635 až 542 miliony lety. Fosili...

Paleozoikum (prvohory)

Paleozoikum (prvohory)

Název paleozoikum pochází z řec. "paleos" = starý a "zóé" = život. Éra paleozoika (prvohor) se dělí na šest period: kambrium, ordovik, silur, devon, karbon a perm. Trvala zhruba 289 milionů let a zahrnuje období před 541 až 252 miliony lety. Prvohory začínají kambrickou explozí, mohutným rozvojem...

Kambrium

Kambrium

Kambrium je první perioda prvohor (paleozoika). Název pochází ze starého označení Walesu - Cumbria a poprvé ho použil anglický geolog Adam Sedgwick, který v 19. století v severním Walesu odkryl vrstvu usazenin starou asi půl miliardy let. Počátek kambria je kladen před cca 541 mil. let, konč...