Kapesní atlas zkamenělin - Vladimír Habětín, Ervín Knobloch

V obrazové části najdete na 103 tabulích nejvýznamnější fosilií, které jsou dokladem vývoje života od konce starohor až do čtvrtohor. Jsou to především nálezy z území naší republiky. Ačkoli počet objektů v tomto kapesním atlase je značně omezen, přesto dokumentuje bohatství zkamenělin Československa, které je množstvím jedinečných dokladů fosilií ve světě proslulé. Knížka je určena především mladým čtenářům a sběratelům. Přejeme si, aby se jim stala užitečným zdrojem informací a také průvodcem v poznávání přírody.

1. vydání originálu: 1981
Počet stran: 288
Náklad: 20 000 ks
ISBN: 80-04-24357-6

Kapesní atlas zkamenělin - Vladimír Habětín, Ervín Knobloch

Jistě si mnohý z vás položil otázku, kdy asi vznikli na Zemi první živočichové a rostliny, v čem se podobali a čím se lišili od dnešních, v jakém žili prostředí a zda některé z rostlinných nebo živočišných rodů přežily až do současnosti. Jak na tyto otázky odpovídá věda o zkamenělinách  paleontologie, se dozvíte v tomto obrazovém atlase. V úvodní části se dočtete o vzniku, výskytu, sběru a preparaci zkamenělin i o problémech jejich pojmenování. Získáte i celkovou představu o hlavních etapách vývoje rostlin a živočichů v geologické minulosti.

Obsah knihy: Kapesní atlas zkamenělin od Vladimíra Habětína, Ervína Knoblocha

Úvodní část 5 | Věda o zkamenělinách 5 | Jak vznikají zkameněliny 7 | Jak sbírat a zpracovat zkameněliny 13 | Určování a pojmenování zkamenělin 18 | Jak uspořádat sbírku zkamenělin 20 | Jak pořídit kopie zkamenělin 22 | Vývoj organismů 24 | Vývojové vztahy rostlin 28 | Systém rostlin 29 | Vývojové vztahy živočichů 31 | Systém živočichů 38 | Obrazová část Předmluva 41 | Nejstarší organismy 44 | Rostliny v prvohorách 46 | Rostliny v devonu 46 | Rostliny v karbonu 53 | Plavuně 54 | Přesličky 58 | Kapradiny 61 | Nahosemenné 64 | Rostliny v permu 70 | Rostliny v druhohorách 77 | Rostliny v triasu, juře a spodní křídě 78 | Rostliny ve svrchní křídě 82 | Kapradiny 84 | Nahosemenné 86 | Krytosemenné 89 | Rostliny v třetihorách 93 | Rostlinstvo starosedelského souvrství 95 | Rostlinstvo severočeské vulkanické a hnědouhelné oblasti 96 | Rostlinstvo jihomoravských a slovenských lignitových pánví 104 | Rostliny ve čtvrtohorách 107 | Živočichové ve starších prvohorách 112 | Konulárie 118 | Stromatopory 120 | Koráli 122 |Kroužkovci 126 | Trilobiti 128 | Skořepatci 138 | Plži 140 | Mlži 144 | Hlavonožci 148 | Mechovky 158 | Ramenonožci 160 | Graptoliti 166 | Ostnokožci 172 | Pralilijice 174 | Lilijice 176 | Terčovci a plošáci 178 | Tentakuliti 180 | Hyoliti 182 | Konodonti 184 | Živočichové v mladších prvohorách 186 | Koráli 188 | Hmyz 190 | Mlži 192 | Goniatiti 194 | Ryby 196 | Obojživelníci 198 | Živočichové v druhohorách 200 | Houby 202 | Koráli 204 | Desetinožci 206 | Plži 208 | Mlži 210 | Amoniti 216 |Belemniti 218 | Ramenonožci 220 | Ježovky 222 | Ryby 224 | Plazi 226 | Ptáci 228 | Živočichové v třetihorách a ve čtvrtohorách 230 | Dírkonošci (Dírkovci) 234 | Skořepatci 236 | Plži 238 | Mlži 240 | Desetinožci 242 | Žáby 244 | Plži 246 | Šelmy 248 | Lichokopytníci 250 | Chobotnatci 254 | Primáti 256 | Závěr 258 | Doporučená literatura 261 | Seznam vyobrazených druhů a rodů s údaji o skutečné velikosti objektů 263 | Rejstřík 271

Ukázka z knihy:

Určování a pojmenování zkamenělin
Preparací zkamenělin práce s fosiliemi nekončí. Každý sběratel jistě touží zkameněliny blíže určit. Určování zkamenělin není jednoduché. V českém jazyce zatím neexistuje klíč k určování zkamenělin. Jeho zpracování je nesmírně náročné, nesrovnatelně obtížnější než pořízení klíče mineralogického, botanického nebo zoologického. Zkameněliny totiž zobrazují jen určité části těl organismů, a to ještě většinou v neúplné podobě. Sběratel začátečník se bude muset zpočátku spokojit jen s rámcovým zařazením nalezených zkamenělin. (zařazení do skupiny trilobitů, mlžů, ramenonožců apod.). Postupem času bude získávat nejen sběratelské zkušenosti, ale i teoretické znalosti z odborných paleontologických příruček a časopisů. Zejména srovnáváním svých nálezů se zkamenělinami vyobrazenými v odborných publikacích je bude blíže určovat. V příručkách však najde pouze latinská jména vyobrazených zkamenělin, neboť česká označení až na malé výjimky neexistují. Obdobně jako každý živočich a rostlina je i fosilní organismus označen rodovým a druhovým jménem, popř. i jménem poddruhu. Používají se jména starořecká, latin-ská nebo polatinštělá. Rodové jméno se píše velkým začátečním písmenem a je v 1. pádě jednotného čísla. Jména rodů bývají různého původu. Jsou tvořena podle tvaru objektu (např. význačný plž Turritella podle věžovité schránky), významných paleontologů (graptolit Barrandeograptus podle J. Barranda), země, v níž byla zkamenělina nalezena (např. kambrický ramenonožec Bohemiella podle Čech) apod. Běžná jsou i jména uměle utvořená. Druhové jméno se píše malým začátečním písmenem. Většinou je vytvořeno přídavným jménem, které se gramaticky shoduje s jménem rodu, nebo podstatným jménem v 1. pádě. Druhová jména jsou podobně jako jména rodová odvozena podle význačných znaků, badatelů, nalezišť, geologických útvarů apod. Ve vědeckých spisech se za obě jména ještě píše jméno badatele (zkratka), který nový druh poprvé stanovil a popsal (např. ze zkratky u označení Phacops degener Barr. vyplývá, že druh popsal J. Barrande). Stále zdokonalované metody paleontologického výzkumu, založené na používání moderní přístrojové techniky spolu s pokroky dosaženými ve srovnávací biologii, genetice, stratigrafii i jiných oborech, umožňují stále přesnější určení zkamenělin.........

PhDr. Vladimír Habětín RNDr. Ervín Knobloch, CSc.
Kapesní atlas zkamenělin
Ilustrovala a obálku navrhla Věra Polcarová Vydalo Státní pedagogické nakladatelství Praha roku 1990 jako svou publikaci č. 6-82-28/3 Edice Obrazové atlasy Odpovědná redaktorka dr. Miloslava Svobodová Výtvarná redaktorka Dana Sušanková Technická redaktorka Hana Polívkova Podle imprimované předlohy se 109 obrázky vytiskl Exprint, Červený Kostelec Formát papíru 70 cm x 100 cm Počet stran 288 17,94 AA (10,98 textu a 6,96 grafiky) 18,63 VA — Náklad 20 000 výtisků

Kapesní atlas zkamenělin - Vladimír Habětín, Ervín Knobloch

Široká nabídka zkamenělin na e-shopu.