Paleontologie - Zdeněk V. Špinar

Populárně naučná publikace, která seznamuje čtenáře s paleontologií a s hlavním předmětem jejího studia - se zkamenělinami, s jejich významem pro praxi, s jejich vědeckou cenou, s hlavními paleontologickými lokalitami v ČSSR i v zahraničí a s nejslavnějšími paleontologickými objevy.

Podstatná část je věnována technickým metodám paleontologického výzkumu, metodám určování stáří zkamenělin, vzniku života, vzniku druhu a evoluci života na Zemi. Text je doplněn bohatým ilustračním materiálem. Je určena nejširšímu okruhu čtenářů. 

Autor: prof. RNDr. Zdeněk V. Špinar, DrSc., 1986 -1995

Paleontologie - Zdeněk V. Špinar

Kniha se řadí mezi populárně-naučné, oproti mnoha jiným "podobným" knihám je však odborně náročnější. To ale není na škodu - naopak - odbornosti se nemusíte bát, kniha je psána čtivě a poutavě. Paleontologie od prof. RNDr. Zdeňka V. Špinara, DrSc. vyšla v nákladu 7000 ks a proto je cena v antikvariátech vyšší. Zájemcům o základy a odborný úvod do paleontologie ji 100% doporučujeme.

  • Vydáno: 1986, SNTL - Státní nakladatelství technické literatury
  • 1. vydání originálu: 1986
  • Počet stran: 360
  • Ilustrace/foto: Zdeněk Burian
  • Autoři obálky: Vladislav Lacina, Richard Maršák
  • Vazba knihy: vázaná
  • Náklad: 7 000 ks
  • ISBN: 04-311-86

Úvod z knihy:
Předkládaná publikace má za úkol seznámit nejširší čtenářskou veřejnost s vědním oborem zvaným paleontologie. Tato věda se zabývá studiem zkamenělých organismů (živočichů i rostlin), které často nacházíme např. při nejrůznějších výkopech (při budování dálnic, nových cest, při hloubení studní, sond, základů budov, při regulaci vodních toků, ražení šachet, štol atd.). Vědecká definice paleontologie říká, že je to věda o životě v minulých geologických dobách, která zkoumá tvarově zachované zbytky vymřelých organismů i stopy jejich činnosti, jež obojí označujeme jako zkameněliny nebo fosilie. Tomuto oboru se vedle odborníků věnuje i velké množství amatérů (sběratelů), kteří se svému koníčku (sbírání zkamenělin) nezřídka věnují po celý život a zachraňují tak často doklady o vývoji tvorstva, jež mají nesmírnou vědeckou cenu. Aby se nejen sběratelé, ale i ostatní zájemci o zbytky kdysi žijících organismů hlouběji seznámili se vznikem zkamenělin, s jejich výzkumem, významem pro vědu i praxi a s nejnovějšími poznatky i problémy paleontologie, pojednává o nich autor formou přijatelnou a srozumitelnou. Přitom se snaží orientovat čtenáře k tomu, aby ve zkamenělinách viděli zbytky kdysi žijících organismů a zdroj nesčetných informací o fosilním životě a jeho vývoji. Současně je zde uveden i návod, jak tyto informace získávat, správně číst a v nejrůznějších směrech používat.

Paleontologie - Zdeněk V. Špinar

Na obr.: Ukázka z knihy - Paleontologie - Zdeněk V. Špinar

Obsah knihy:

 ÚVODEM 9
1 SEZNÁMENÍ S OBOREM 11
1.1 Rozdělení paleontologie 15
2 ZKAMENĚLINY 19
2.1 Co jsou zkameněliny 19
2.2 Vznik zkamenělin 19
2.2.1 Přeměny organických zbytků 26 Přeměny vnitřní 27 Přeměny způsobené vlivem prostředí 30 Fosilizace nejdůležitějších látek tvořících pevné schránky a kostry živočichů 33
2.3 Kde hledat zkameněliny 42
2.4 Rozdělení zkamenělin 45 Pravé zkameněliny 46 Zkameněliny v širším slova smyslu 50
2.5 Jména zkamenělin 52
2.6 Konzervace, hodnocení a zařazování zkamenělin do sbírky 54
2.7 Jaké informace zkameněliny poskytují 57
2.8 Význam zkamenělin (a paleontologie) pro praxi 59 Význam paleontologie pro stratigrafii 61 Význam paleontologie při řešení geologických problémů rozvojových zemí 63 Význam paleontologie pro ochranu životního prostředí 64 Význam paleontologie pro paleoklimatologii 64 Význam paleontologie pro paleoekologii 64 Význam paleontologie pro ekostratigrafii 64 Význam paleontologie pro srovnávací anatomii 65 Význam paleontologie pro geochemii 65 Význam paleontologie pro absolutní datování některých geologických procesů 65 Význam paleontologie pro archeologii 66 Význam paleontologie pro kriminální praxi 66 Mezinárodní úkoly paleontologie 69
2.9 Paleontologické rekonstrukce 69
2.10 Živé fosilie 72
3 PALEONTOLOGICKÉ LOKALITY 79
3.1 Některé význačné paleontologické lokality v ČSR 81 Lokality barandienu 81 Karbonské pánve středních a západních Čech 84 Lokalita Bechlejovice u Děčína 92
3.2 Význačné paleontologické lokality ve světě 98 Velký kaňon v Arizoně 98 Lokalita Pikermi v Řecku 101 Svrchnokřídové naleziště dinosaurů v Gobi 105
3.3 Nejslavnější paleontologické objevy 111 Ediakarská fauna 111 Ichthyostegalia - první suchozemští předkové člověka 113 Plaz Lystrosaurus - nezvratitelný důkaz stěhování kontinentů 113 Prapták Archaeopteryx - jeden ze základních pilířů Darwinovy teorie 117 Objev neandertálce - potvrzení názoru na vývoj člověka 119
4 METODY PALEONTOLOGICKÉHO VÝZKUMU 121
4.1 Výzkum terénní 122 Přirozené odkryvy 125 Umělé odkryvy 125 Sondy 126 Šachtice 127 Vrty 129
4.1.1 Paleontologické expedice 129
4.1.2 Paleontologická výzbroj 139
4.1.3 Odebírání vzorků pro rríakropaleontologický výzkum 141
4.1.4 Odebírání vzorků pro mikropaleontologický výzkum 142
4.2 Výzkum laboratorní 143
4.2.1 Příprava materiálu k makropaleontologickému výzkumu 143 Preparace fosilií 143 Zhotovování otisků a odlitků 149 Plavení 150 Metoda separace drobných kosti pomocí těžkých kapalin 150 Metody sádrovací 151
4.2.2 Příprava materiálu k mikropaleontologickému výzkumu 151 Metody mechanické 151 Metody chemické 154
4.2.3 Mikroskopická technika 155
4.2.4 Zobrazování paleontologických objektů 157 Kreslící přístroje 157 Fotografování 157
5 NÁSTIN EVOLUCE ŽIVOTA 159
5.1 Příčiny evoluce 159
5.2 Přehled vývoje života v jednotlivých geologických dobách 163
5.2.1 Rozvoj rostlinstva a živočišstva v prekambriu 166
5.2.2 Rozvoj rostlinstva a živočišstva v prvohorách 173
5.2.3 Rozvoj rostlinstva a živočišstva v druhohorách 204
5.2.4 Rozvoj rostlinstva a živočišstva ve třetihorách 244
5.2.5 Rozvoj rostlinstva a živočišstva ve čtvrtohorách 279
5.3 Fylogenetické schéma neboli „strom života" 288
5.4 Geochronologická tabulka 296
6 VÝZNAM POSOUVÁNÍ KONTINENTŮ PRO PALEOBIOGEOGRAFII A EVOLUCI ORGANISMŮ 299
6.1 Paleobiogeografie 299
6.2 Paleogeografické a paleobiogeografické mapy 302
6.3 Význam globální blokové teorie stavby kůry zemské pro paleobiogeografii a pro vývoj organismů 302
7 URČOVÁNÍ STÁŘÍ ZKAMENĚLIN A MĚŘENÍ GEOLOGICKÉHO ČASU 315
7.1 Relativní stáří hornin 315
7.2 Absolutní stáří hornin 317
8 STRUČNÝ PŘEHLED DĚJIN PALEONTOLOGIE 321
8.1 Přehled dějin světové paleontologie 321
8.1.1 Názory na vznik zkamenělin ve starověku, středověku a na počátku novověku 321
8.1.2 Renesance 322
8.1.3 Počátky moderních evolučních názoru 326
8.1.4 Materialistické období paleontologie 329
8.1.5 Poslední vývojové období světové paleontologie 331
8.2 Přehled dějin čs. paleontologie 333
8.3 Stručný přehled dějin paleobotaniky 344
Rejstřík 348

paleontologie-spinar-kniha

Naše nabídka zkamenělin na e-shopu.