Pralesy a jezera mladších prvohor: Když uhlí bylo ještě zelené

Kniha autorů Stanislava Opluštila, Jaroslava Zajíce a Jiřího Svobody nás zavede do období mladších prvohor před 330–295 miliony let, kdy zvětšující se gondwanské ledovce a variské vrásnění vytlačily z Čech moře a trilobiti uvolnili prostor tropickým lesům obřích plavuní a přesliček. Na pozadí formování superkontinentu Pangea a v rytmu klimatických změn se dozvíme, jak se s těmito událostmi vypořádali živočichové a rostliny, a jak se v průběhu několika desítek milionů let měnila tvář krajiny. Zjistíme, že glaciály a interglaciály nejsou jen výsadou pleistocénu, ale zasahovaly i do života krajiny a bioty mladších prvohor, kdy černé uhlí bylo ještě zelené a Česko leželo na rovníku.

Pralesy-a-jezera-mladsich-prvohor

Obálka: Uhlotvorný prales uprostřed karvinského souvrství se stromovitými plavuněmi rodů Lepidodendron, Lepidophloios a Sigillaria. Ilustrace J. Svoboda

Bohatě ilustrovaná kniha s fotografiemi zkamenělin, paleogeografickými mapkami a rekonstrukcemi živočichů, rostlin i celých ekosystémů je určena jak zájemcům o paleontologii a geologii z řad laické veřejnosti, tak studentům přírodovědných oborů a profesionálním geologům.

 • Počet stran: 424
 • Rok vydání: 2022
 • Rozměry: 21,3 x 26,8 x 3,6 cm
 • Váha: 1732 gramů
 • Vazba: vázaná
 • Nakladatelství: Academia
 • ISBN 978-80-200-3257-7

Úvod z knihy Pralesy a jezera mladších prvohor

Již při letmém pohledu na geologickou mapu České republiky se její území, i přes svou malou rozlohu, jeví jako nápadně pestrá koláž rozmanitých geologických jednotek různého stáří i původu. Geologický základ území našeho státu zahrnuje všechny hlavní genetické skupiny hornin, od magmatických přes metamorfované po sedimentární, vzniklé v širokém časovém rozpětí od staršího proterozoika (starohor) až po současnost.

Za nejstarší horninu na našem území považujeme světlickou ortorulu v okolí Českého Krumlova. Radioizotopické stáří zirkonů v ní obsažených je staroproterozoické a pohybuje se kolem 2,1 mld. let. První „hmatatelné" doklady o existenci života na našem území však pocházejí až z konce proterozoika, z období před 600 miliony let. Nejstarší mnohobuněčné organismy z Česka známe ale až ze spodního kambria v souvislosti s explozí mnohobuněčných organismů s pevnými schránkami těl zastoupenými nálezy sladkovodní až brakické fauny z Brd. Touto faunou začíná systematický výskyt zkamenělin, svědků dávné geologické minulosti a vývoje života na našem území. Studium příběhů zapsaných v „kameni", v podobě fosilií, sedimentárních textur nebo minerálního a geochemického složení hornin, nám odkrývá pohled do dávno zaniklých světů a pomáhá rekonstruovat a pochopit fascinující historii starou desítky i stovky milionů let před příchodem člověka. Do jednoho z oněch dávno zaniklých období v geologické minulosti Země, do mladších prvohor neboli permokarbonu, bychom vás rádi zavedli prostřednictvím této knihy.

Srozumitelnou formou chceme zpřístupnit čtenářům nejmodernější poznatky o světě před 330-290 miliony let, publikované v jinak většinou obtížně dostupných zahraničních vědeckých časopisech. Ačkoli je většina příběhů zaměřena na popis tehdejších živočichů a rostlin, zasadili jsme je do kontextu prostředí, podnebí i geologických procesů pro dané období charakteristických. Dozvíte se, jak podle nejnovějších představ vypadala krajina a biota v různých koutech naší malebné vlasti v mladším paleozoiku před třemi stovkami milionů let, v době, kdy uhlí bylo skutečně ještě „zelené" a Česko na rovníku.

Pralesy-a-jezera-mladsich-prvohor-ukazka (2)

Popis z knihy k výřezu ilustrace: Břehy jezer z konce karbonu, k nimž patřilo i jezero Klobucké a Ploužnické (na obrázku), byly porostlé mokřadní vegetací, především stromovitými kapradinami. Na mělčinách se kromě přesliček Calamites dařilo stromovitým plavuním Sigillaria brardii a přežívaly zde také poslední nečetné populace plavuní rodu Lepidophloios. Místy se dokonce vytvářela drobná, nepříliš mocná rašeliniště. Sušší stanoviště dále od břehů jezera porůstaly nahosemenné rostliny, především kordaity a jehličnaté walchie. Podrost těchto sušších biotopů tvořily drobné pteridospermy z řádu Peltaspermales, vzácněji se zde objevily přesličky Calamites (např. Calamites gigas) a místy i kapradiny.

Obsah

 • Úvod ... 9
 • Z historie výzkumů ... 11
 • Mladší prvohory neboli permokarbon ... 22
 • Od jednotlivých kontinentů k jedinému superkontinentu ... 27
 • Ze skleníku do doby ledové a zpět ... 32
 • Život v mladších prvohorách ... 40
 • Flóra ...40
  • Plavuně ...42
  • Přesličky ...56
  • Kapradiny ... 62
  • Prvosemenné ...69
  • Kapraďosemenné ... 74
  • Kordaity ... 85
  • Konifery 89
 • Fauna ...92
  • Žahavci ...92
  • Kroužkovci ...92
  • Měkkýši ...92
  • Členovci ... 94
  • Strunatci ...99
 • Jak z rostlin vznikají zkameněliny ... 115
 • Naše permokarbonské pánve ... 120
  • Hornoslezská pánev — náš největší černouhelný revír ... 121
   • Naši nejmladší trilobiti a nejstarší tropické pralesy ... 123
   • Fenomén jménem Prokop ... 132
   • Karvinské cyklotémy — tektonický, nebo klimatický záznam? ... 140
  • Pánve lugika — mezi Českým rájem a broumovským výběžkem ... 154
   • Podkrkonošská pánev ... 154
   • Vnitrosudetská pánev ... 161
   • Sláva a pád tropického pralesa ... 163
   • Život ve vodách a na březích permských jezer na úpatí Krkonoš ... 178
  • Brandov — tropické pralesy místo Krušných hor? ... 200
  • Kontinentální pánve středních a západních Čech — kolébka průmyslové revoluce ... 206
   • Kudy tekly karbonské řeky? ... 213
   • Bezedný močál ... 219
   • Život ve stínu vulkánů aneb české Pompeje ... 234
   • Byly karbonské stráně zelené? ... 267
   • Pozoruhodný příběh Nýřanského jezera ... 280
   • Invaze gymnosperm 309
   • Mšecké jezero — sladkovodní moře uprostřed Čech ... 322
   • Kounovské jezero a švartnové náramky ... 335
   • Soumrak karbonu ... 349
  • Boskovická brázda — permský ráj to na pohled ... 368
 • Pár slov závěrem ... 394
 • Poděkování ...394
 • O autorech ... 396
 • Resumé ... 397
 • Doporučená literatura ... 403
 • Rejstřík ...405

Pralesy-a-jezera-mladsich-prvohor-ukazka

 • Kniha byla vydána s podporou Akademie věd České republiky.
 • Pralesy a jezera mladších prvohor : když uhlí bylo ještě zelené / Stanislav Opluštil, Jaroslav Zajíc, Jiří Svoboda
 • Vydání první Praha : Academia, 2022. 423 stran
 • ISBN 978-80-200-3257-7 (vázáno)
 • Recenzovali: Doc. RNDr. Jiří Kvaček, CSc. RNDr. Václav Cílek, CSc. RNDr. Stanislav Štamberg, CSc.
 • © Stanislav Opluštil, Jaroslav Zajíc, 2022 Illustrations © Jiří Svoboda, 2022