Zkameněliny českých pramoří - Ferdinand Prantl

Knížka je určena co možná nejširším kruhům milovníků a především sběratelů přírodnin, kterým má nejen poskytnouti co možná nejsrozumitelnější a nejpřehlednější návod ke sbírání zkamenělin, nýbrž i podati jim zevrubný přehled jak o systematickém roztřídění, tak o biologii našich nejdůležitějších a nejběžnějších prvohorních zkamenělin.

  • Počet stran: 318 + velké množství ilustrací a fotografií
  • Fotografie: František Tvrz
  • Kresby: Oldřich Komínek
  • Rok vydání: 1942
  • Vydání: I.
  • Vazba: brožovaná

Zkameněliny českých pramoří - Ferdinand Prantl

Účelem této knížky je vzbuditi pokud možno větší zájem a porozumění pro naše nejstarší zkameněliny, pozůstatky fosilního tvorstva z dávno zmizelých pramoří doby prvohorní, které v geologické minulosti střední Čechy oživovalo. Zároveň byl zde v základních rysech načrtnut pracovní postup pro sbírání a určování zkamenělin vůbec. Setká-li se její poslání s úspěchem, bude to z valné části zásluhou mého spolupracovníka, mistra F. Tvrze, který text doprovodil výstižnými fotografiemi nejdůležitějších typů našich zkamenělin. Děkuji mu tímto za jeho spolupráci, stejně jako Doc. Dr. J. Augustovi, Ing. R. Růžičkovi a A. Přibylovi, kteří mi byli ochotně při práci nápomocni. Za zhotovení většiny všeobecných, informativních kreseb a náčrtů děkuji srdečně p. O. Komínkovi. Rejstřík sestavila ochotné sl. RNC. M. Vavřínová. Nakladatelství „Vesmír" jsem zavázán díky za pečlivé a obětavé vypravení knihy.

Téměř u každého milovníka přírody nebo sběratele přírodnin setkáváme se i se značným zájmem o fosilní pozůstatky dávno minulého života na naší zemi, se zájmem o zkameněliny. Naproti tomu tvoří však sběratelství zkamenělin jen poměrně dosti odlehlou součást přírodovědeckého sběratelství vůbec. A jistě neprávem. Některým totiž připadá paleontologie příliš cizím a vzdáleným odvětvím vědním, které je zatíženo množstvím nezvykle znějících, nesrozumitelných názvů odborných, zatím co jiní opět jsou odrazováni tím, že nenacházejí u zkamenělin to, co jim v ostatní, živoucí přírodě připadá tak krásným a zajímavým : barvy a pohyb, krátce život v celé své dynamice. Na druhé straně jsou však všichni tí, a není jich nijak málo, kteří již měli příležitost se se sbíráním zkamenělin prakticky obeznámiti, pevně přesvědčeni, že sběratelství zkamenělin náleží mezi nejzajímavější a nejkrásnější přírodovědecké záliby vůbec.

Pátrání po zkamenělinách, spojené s pohybem a fyzickou prací ve volné přírodě, přináší nejen každému duševní osvěžení a zapomenutí na běžné starosti všedního dne, nýbrž jejich studium dává i velké estetické uspokojení ze souměrnosti a krásy nalézaných předmětů. Mimo to vnukají zkameněliny samy přímo každému, kdo se jimi obírá, i klidnější a vyrovnanější názor na přírodu a přírodní dění, a tím i větší pochopení odvěkého zákona o vývoji tvorstva a o střídání života a smrti, jemuž je všechno živé podrobeno. Každá zkamenělina sama o sobě je jedinečným dokladem o životě v minulých dobách geologických a zároveň dokladem nenahraditelným. Příliš mnoho, na velikou škodu bádání o minulosti země a jejího tvorstva, jich téměř denně přichází nazmar; zda neporozuměním nebo z jiného důvodu, je konečně vedlejší. Důležité je pouze, že za zničenou zkamenělinu není a nemůže býti nalezena v celé přírodě náhrada, protože každá z nich je důkazem o existenci individua, jedince, který nikdy nebyl zcela stejně utvářen jako jedinec druhý. Z toho důvodu znamená každé získání zkameněliny její uchování pro budoucnost, a proto také je sběratelství zkamenělin v mnohém ohledu velmi důležitou složkou ochrany přírody vůbec. Mimo to má každá řádně vybudovaná sbírka zkamenělin i značný význam vědecký a vlastivědný a je i s hlediska národohospodářského mnohdy velmi cenným přínosem. Pokroky paleontologického bádání jsou v mnohém ohledu umožněny právě soukromým sběratelstvím zkamenělin, které má často pro vykořistění určitého, často jen po poměrně krátkou dobu přístupného naleziště mnohem více možností nežli sběratel odborník.

zkameneliny-ceskych-pramori-ferdinand-prantl-2

Tato skromná knížka je proto určena co možná nejširším kruhům milovníků a především sběratelů přírodnin, kterým má nejen poskytnouti co možná nejsrozumitelnější a nejpřehlednější návod ke sbírání zkamenělin, nýbrž i podati jim zevrubný přehled jak o systematickém roztřídění, tak o biologii našich nejdůležitějších a nejběžnějších prvohorních zkamenělin. Má jim tak umožniti užší porozumění zašlé slávy života dávno minulých geologických dob.

Sbírání zkamenělin má u nás již velmi dlouhou, více než stopadesátiletou tradici, která je z největší části vázána na klasické území starších prvohor středočeských. Proto také jsou zde především uvedeny fosilní pozůstatky vyhynulého tvorstva z těchto pramoří, jehož usazeniny jsou nejen nejbohatším nalezištěm zkamenělin u nás vůbec, nýbrž i jednou ze skutečně nepřeberných pokladnic vědomostí o nejdávnějších projevech života na Zemi vůbec. Nalézáme-li zkameněliny ze středočeských pramoří ve všech sbírkách celého světa a jejich vyobrazení ve všech učebnicích paleontologie, bylo by jen hanbou, kdybychom je především neznali sami.

Naše nabídka trilobitů.