Přírodní památka Lom u Červených Peček

V říjnu 2020 jsme navštívili přírodní památku Lom u Červených Peček. Jedná se o opuštěnou pískovnu s výškou stěny 6 m. Naleznete zde hromadný výskyt schránek ústřice druhu Rhynchostreon suborblculatum v uloženinách "bouřového" typu.

lom-cervene-pecky

Přírodní památka slouží k ochraně příbřežní pískovcové facie svrchnokřídového moře. Pozoruhodná je asi 60 cm mocná vrstva s nahromaděním schránek ústřice druhu Rhynchostreon suborbiculatum, které byly nahloučeny pravděpodobně v průběhu mořské bouře (neusměrněné uložení, nevytříděné schránky). Některé schránky přesahují velikost 10 cm a mají dosud (po více než 90 milionech let) zachované původní zbarvení.

zkamenele-ustrice-Rhynchostreon-suborbiculatum

Výše glaukonitické pískovce přijímají štěrčíkovou příměs a podíl až přejdou do štěrčíkových slepenců. Ty jsou vápnité z rozpuštěných schránek ústřic, jejichž výskyt je zde omezen. Do nadloží přecházejí slepence do světlešedých nevápnitých, středno až hrubozrnných glaukonitických pískovců s ojedinělými valouny křemene až 3 cm v průměru. Opět obsahují zmíněné konkrece a hojné, ale zřetelně drobnější, ústřice. Pevný strop křídového odkryvu tvoří ostře nasedající lavice organodetritického písčitého vápence s křemennými valouny a faunou, převážně v úlomcích. [1]

lom-cervene-pecky-detail

Památka se rozkládá v k.ú. Červené Pečky na ploše 0,11 ha. K zabezpečení chráněného území před rušivými vlivy z okolí je stanoveno ochranné pásmo do vzdálenosti 50 m od hranic přírodní památky. V terénu je území vymezeno červeným pruhovým značením a tabulemi s malým státním znakem. Vstup je povolen pouze po značených cestách. Změna nebo poškozování přírodní památky nebo její hospodářské využívání vedoucí k jejímu poškození jsou zakázány.

lom-cervene-pecky-lastury

Zdroj a citace:

Naše nabídka zkamenělých mušlí a lastur.